Правен режим на защитените природни територии (научно-практически анализ)

35,00 лв.

Резюме

Правните проблеми, свързани с опазването на защитените природни територии, вкл. на биологичното разнообразие в техния обхват, е един от актуалните проблеми на нашата съвременност. Актуалността на тази проблематика се обуславя главно от две обстоятелства. На първо място, налице е тревожна тенденция в световен мащаб към влошаване на състоянието на околната среда, главно поради антропогенни фактори, а това се отразява и върху състоянието на околната среда в защитените природни територии. На второ място, обособяването на такива територии има важно значение за съхранението в по-голяма степен на природните ресурси в тях. На трето място, те имат голямо здравно, научно, културно, рекреационно и естетическо значение. Освен това, красотата на природата, особено в тези територии винаги е била и ще си остане източник на вдъхновение за творческа, туристическа и друга дейност на човека, както и на приятно емоционално състояние.
Обект на изследване са обществените отношения, свързани с опазването на защитените природни територии.
Предмет на изследване е правният режим на защитените природни територии в Република България, вкл. в светлината на членството ѝ в Европейския съюз (ЕС) и участието й в международни договори в тази област.
Основната цел на това изследване е изясняване на правната същност и характерните особености на защитените природни територии по българското, европейското и международното екологично право. Същевременно тази цел обуславя и тясно свързани с нея две допълнителни цели, а именно: а) допринасяне за по-нататъшна научно-практическа дискусия по разглежданата проблематика; б) запълване на една празнина в правната литература по отношения на по-цялостното изследване на разглежданата проблематика с оглед на ранга на правната уредба – национално, европейско и международноправно равнище.
Основните задачи на настоящото изследване са:
• разкриване на юридическата природа и правните мерки за опазване на отделните категории защитени територии по екологичното законодателство на Република България;
• анализ на правния режим на управлението на защитените природни територии в нашата страна;
• анализ на правния режим на обявяването на защитените природни територии у нас;
• анализ на мерките на административна принуда за опазване на защитените природни територии по българското законодателство;
• анализ на правния режим на защитените природни територии по правото на Европейския съюз;
• анализ на международноправния режим на защитените природни територии в светлината на международните договори с участието на Република България.
Основните методи, използвани в това изследване са историкоправният и сравнителноправният. Освен тях са използвани и някои частнонаучни методи като нормативният, системният и формално-логичният. Използването на посочените методи позволява комплексно и последователно изясняване на съответните правни проблеми и дава възможност за научни констатации и изводи от разгледаната правна уредба, както и даване на предложения за нейното усъвършенстване.
Настоящото научно изследване е съобразено със законодателството, съдебната практика и международните договори в сила за Република България към 10.02.2023 г.

monografia.Penchev.Hristova

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-764-4

Автор

Брой страници

606

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

ИК – УНСС не приема директно поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.