http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/Miglena.Pavlova.cover_.jpg

Обществени поръчки

Категория Автор

7,90 лв.

Резюме

Изчерпан тираж.

В изданието е развита в детайли темата за обществените поръчки като основен инструмент за разходване на публичните средства.

Учебникът съдържа три глави. Първата въвежда в материята и акцентира върху актуалността на темата. Последователно са изяснени основните понятия, правната уредба на обществените пръчки, обектите, субектите и органите с функции в тази област, като част от цялостната система на обществените поръчки в страната.

Втората глава разглежда самия процес на възлагане на обществени поръчки – от тяхното планиране до сключването на договор или прекратяването на процедурата. Тук са включени видовете процедури, правилата за техния избор, както и последователните стъпки и действия до постигане на поставената цел. Специално внимание е отделено на средствата за защита на интересите на лицата, участващи в процеса на възлагане на обществени поръчки.

В трета глава е отделено особено внимание на контрола върху обществените поръчки като основен механизъм както за предотвратяване на нарушения, така и за установяване на законосъобразността на извършените в процеса на възлагане действия.

Разработени са таблици и графики, които представят в обобщен вид изисквания, съдържащи се в нормативната уредба. Те целят да онагледят изложеното и да спомогнат за по-правилното разбиране на материята като цяло.

Изданието е съобразено с действащата към момента европейска и национална нормативна уредба в областта на обществените поръчки.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.