Наказателно право теоретични въпроси и съдебна практика

Категория Автор

12,00 лв.

Резюме

Книгата се дели на две части. Първата част е посветена на теоретични въпроси на наказателното право. Акцентира се върху двата основни проблема, които стоят пред законодателя при наказателното нормотворчество – криминализация на деяни­ята и диференциация на наказателната отговорност. Във втората част се разглеждат някои по-важни понятия на наказателното право. Теоретичните положения се поясняват посредством принципни решения на Върховния касационен съд по наказателни дела. Изложението тук е популярно. Целта е да се въведат студентите в наказателното право и да се улеснят при изучаването му. Анализира се и съдебната практика относно съучастието в престъпление като най-сложен институт на наказателното право.

Допълнителна информация

Допълнителна информация