Интересът в правото

Интересът в правото

Категория Автор

12,00 лв.

Резюме

Монографията „Интересът в правото“ е предназначена за бъдещи и настоящи юристи. Изяснено e понятието обществен интерес. Чрез него е изведен правният интерес, предимно от позицията на разбирането за общото благо. Разгледана e връзката на правния интерес с другите ценностно-оценъчни явления на правото. Те се отразяват в правния интерес. Разгледани са понятията смисъл, дълг, свобода, мяраq  връзката на интереса, значим за правото, с категориите цел – възможност – действителност. Направен е изводът, че правният интерес съдържа ценностното средство към целта (благото), което правото регулира. Аргументирана e тезата, че правният интерес съществува в общественото отношение. Той е смислова съставка на правоотношението. Разгледани са конституционноправни аспекти на правния интерес. Застъпена е тезата, че Конституцията и практиката на КС разглеждат правнозначимия интерес чрез целта на правото и чрез правните принципи.

Допълнителна информация

Допълнителна информация