Епистемология на правото

Категория Автор

10,00 лв.

Резюме

Предлаганият учебник по обща теория на правото е предназначен преди всичко за студенти от специалността „Право“, както и за всеки, който проявява интерес към проблемите на съвременната обща теория на правото. Проследени са понятията правна система и правен ред, предложен е поглед към интереса като понятие на общата теория на правото. Учебникът е посветен на тази част от съдържанието на науката – философска и социологическа, която обхваща въпросите на правното познание (епистемология) като отношение към правната действителност. Една от целите е проблематизирането на въпроси, които са определящи при подготовката по обща теория на правото, а и при цялостното изграждането на моделите на мислене в рамките на правознанието. Посочени са различни концепции към спорни и по-малко разработвани правни понятия в тази връзка. Направен е опит да се преодолее опростеното етатистко-позитивистично схващане за правото и правните явления.

Допълнителна информация

Допълнителна информация