http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/02/1.I.-Goranova-N.-Hristova-P.-Mitreva-Administrativno-pravo-KORICA-tiraj.jpg

Административно право - обща част

15,90 лв.

Резюме

Настоящото учебно помагало е разработено с цел да отговаря на нуждите на преподаваната дисциплина „Административно право и администра-тивен процес”. Съдържанието на помагалото обхваща теми от общата част на административното материално право. В структурно отношение всяка тема съдържа: план, нормативна уредба, литература, основни понятия, контролни въпроси, тестове. Към съответните теми са посочени решения на Конституционния съд на Република България, както и тълкувателни актове на Върховния административен съд/Върховния съд.

Учебното помагало би могло да се ползва както от обучаващите се в специалност „Право”, така и от обучаващите се в други специалности в областта на публичната администрация, икономиката, противодействието на престъпността и др., в чиито учебни планове е включена дисциплината „Административно право и административен процес”. То би представлявало интерес и за всички онези, на които им предстои полагане на държавен изпит по „Публичноправни науки”, докторантски изпит по „Административно право и административен процес” или кадидатстване за заемане на длъжност в държавната или общинската администрация.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.