Административен процес

11,00 лв.

Резюме

Целта на настоящото учебно помагало е да отговаря на нуждите на изучаващите преподаваната дисциплина „Административно право и процес“. Предвид настъпилата кардинална промяна през 2006 г. в нормативната уредба – източник на административното процесуално право, съдържанието на помагалото обхваща теми по административен процес. В структурно отношение всяка тема съдържа: план, нормативна уредба, литература, основни понятия, контролни въпроси, тестове и казуси. Към съответните теми са посочени и тълкувателни актове на Върховен административен съд/Върховен съд, както и съдебна практика на административните съдилища. В съдържанието на учебното помагало са включени и два примерни теста – съответно върху разпоредби от Административнопроцесуалния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.