Политикономическият историзъм на Вернер Зомбарт и Макс Вебер

Политикономическият историзъм на Вернер Зомбарт и Макс Вебер

10,00 лв.

Резюме

Книгата “Политикономическият историзъм на Вернер Зомбарт и Макс Вебер” представя резултатите от изследването, извършено от доцент д-р Алла Кирова от секция “Макроикономика” към Института за икономически изследвания при БАН, която е и доцент съвместител в катедра “Политическа икономия” към УНСС. Тя е посветена на проучване и анализ на политикономическите възгледи на основоположниците и изявените представители на германската “най-млада”  историческа школа, развила се в началото на ХХ век. Изследвани са особеностите на методологията на Зомбарт и Вебер, еволюцията на схващанията им в областта на икономическата теория, както и концепциите и постановките на техните учения, фокусирани главно върху историкоетическата проблематика на генезиса, развитието, съдбата и “духа” на съвременния капитализъм.
Книгата е предназначена за академичните среди, университетските преподаватели, докторантите и студентите в областта на историята на политическата икономия и икономическите теории.

Допълнителна информация

Допълнителна информация