Основи на иновационната политика

Основи на иновационната политика

14,00 лв.

Резюме

От края на ХХ в. стопанското развитие все повече се обуславя от прогреса в науката и технологиите. С навлизането на новата икономика, основана на знанието, конкурентоспособността, перспективата за напредък и условията за живот и бизнес, се определят от ускореното внедряване и разпространение на иновации. В книгата са очертани новите тенденции в развитието на съвременното стопанство и са анализирани проблемите по въздействието и управлението на иновациите в микро- и макроикономическата система. Представени са изходни постановки за етапите и връзката между развитието на науката, технологията, техниката и обществения прогрес. За осъществяване на своята стратегия за обновяване всяка микро- или макроикономическа система прилага различни подходи и механизми, използва специфични инструменти и лостове. Целта е да се стимулират ускореното разработване и бързото внедряване на новости. Постигането на тази цел е възможно с провеждането на иновационна политика, която да създава предпоставки за висока иновативност, нарастващ иновационен потенциал и по-голяма конкурентоспособност на икономическата система.

Книгата е предназначена за широк кръг читатели – студенти, преподаватели, мениджъри, изследователи, изобретатели, експерти във фирмената и държавна политика и стратегия, които се интересуват от проблемите по управление на иновациите в микро- и макроикономическите системи.

Допълнителна информация

Допълнителна информация