http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/Krasimir.jpg

ИНОВАЦИИ (Учебно-методическо помагало)

8,90 лв.

Резюме

Задачата на учебното помагало по дисциплината „Иновации“ е да подпомогне студентите при овладяването на лекционния материал, като в систематизиран вид представи информация за основните понятия и категории, за общите закономерности в технологичното развитие, спецификата и механизма на управление на иновационните процеси в микро- и макроикономическите системи.

Учебното помагало „Иновации“ е съобразено с утвърдената учебна програма на лекционния курс в УНСС и се придържа към логиката, основните схващания, категории и понятия от теорията, практиката и политиката. Структурирането на материала по темите има за цел да на-сочи студентите към задълбочаване на подготовката и самостоятелната работа чрез извеждане на основните понятия, поставяне на казуси и въпроси за разсъждения и примерни тестови въпроси за проверка на знанията.

Допълнителна информация

Допълнителна информация