http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/Paskal.Jelev_TEORIA.NA_.MIO_2015.jpg

Теория на международните икономически отношения

10,90 лв.

Резюме

Настоящото учебно помагало е изготвено в съответствие с учебната програма по дисциплината „Теория на международните ико-номически отношения“. Неговото предназначение е да подпомог-не самостоятелната подготовка на студентите от специалностите „Международни икономически отношения“, „Международни отно-шения“, „Финанси“ и други, изучаващи тази дисциплина, като им даде възможност ефективно и бързо да затвърдят и да подложат на проверка получените по време на лекционния курс знания.

Учебното помагало съдържа 14 отделни теми, които в синтезиран вид представят теориите за международното разделение на труда, ключовите разновидности на международните икономически отношения, както и тяхното национално-държавно, регионално и универсално регулиране. Всяка тема завършва с въпроси за обсъждане и проверка на знанията, тестови въпроси и задачи и/или аналитични въпроси. Освен на студентите, които се подготвят за изпит, сборникът би могъл да бъде полезен и на всеки, който проявява интерес към многостранната проблематика на международните икономически отношения.

Допълнителна информация

Допълнителна информация