http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/E.jpg

Тематичен справочник по европеистика

11,90 лв.

Резюме

Специализираните изследвания на автора върху ролята на учебната литература за успешната подготовка на студентите по европеистика показват, че учебниците и учебните помагала на хартиен носител са особено предпочитани от тях. Обуславя се от обстоятелството, че представената в тях материя е синтезирана, подредена в строг логичен порядък и в значителна степен достъпно и коректно поднесена. Ето защо разработването и публикуването на спомагателни материали от типа на настоящия тематичен справочник се предполага, че не само ще подпомогнат техните усилия за овладяването на огромната по обем и изключително динамична като съдържание информация в тази област, но и ще ги мотивират да търсят все по-нова и по-нова такава за един непрекъснато изменящ се и силно глобализиран свят, в т.ч. и за неговите европейски измерения.

В допълнение към посоченото е необходимо да се отбележи, че не само студентската аудитория се нуждае от актуална информация за случващото се в Европейския съюз и още по-широко в Европа. Ежедневно се сблъскваме с демонстрирана от представители на различни таргетни групи и равнища некомпетентност, която допълнително ни мотивира да отговорим на тази все по-недвусмислено проявяваща се обществена потребност чрез подготвянето на тематичен справочник по европеистика, в който са представени най-важните моменти по 12 основни теми от тази проблематика.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.