Международни икономически отношения

Международни икономически отношения

18,00 лв.

Резюме

Международните икономически отношения (МИО) при глобализацията са:

Първо, реална структура от търговски и финансови, технологични, производ­ствени, разпределителни и потребителски връзки между всички страни.

Второ, икономически и институционални подходи и инструменти на всички равнища на управление и регулиране на търговските и финансовите дейности в света.

Трето, структура на международните отношения, включваща политики и стратегии на световните организации за развитие на еко-социални-пазарни икономики чрез институционално сътрудничество и световно управление, а не чрез военна на­меса и световно господство.

Четвърто, интеграционни политики и стратегии на международните икономически общности.

Пето, нова историческа форма на икономически връзки и отношения при глобализацията и либералното общество.

Шесто, научна област за теоретични изследвания и приложни модели на световната икономика.

Седмо, университетска учебна дисциплина.

При изучаването на МИО се прилага глобалният подход. Анализът на принципите, определящи икономическите и обществените изгоди от тях, има микроикономическа основа. Но в контекста му се съдържат икономическите и структурните взаимозависимости в света като цяло. МИО се разглеждат като сложна, многомерна и многоцентрична система, резултат от обективни взаимовръзки и отношения. Измеренията им включват основите, факторите и ефектите от функционирането, институционализирането и регулирането им на всички равнища в света като цяло. Методологичните принципи и понятията на МИО, в т.ч. глобална икономика, глобална корпорация, глобален маркетинг, глобална икономическа интеграция и др., отразяват тяхното динамично и многообразно развитие.

Допълнителна информация

Допълнителна информация