Международен бизнес

Международен бизнес

15,00 лв.

Резюме

Настоящият учебник „Международен бизнес“ е предназначен за студентите от магистърската програма за обучение по международни икономически отношения, които не са икономисти или са завършили други икономически специалности, в бакалавърска степен. Той е структуриран в 10 тематични единици, посветени на международната бизнес дейност на отделните стопански субекти в стратегически контекст. Учебникът е построен по логика, характерна за съвременните курсове по международен бизнес, преподавани във водещи университети. Въвеждащата глава, озаглавена „Международен бизнес – концептуална рамка“, разкрива основните феномени и категории, които се разглеждат в отделните глави, и предоставя базисни знания, които впоследствие се допълват от анализите във всяка глава. Последователно, без да се повтаря съдържанието на аналогични учебници, са изяснени:

  • интердисциплинарната същност на международния бизнес;
  • глобалната перспектива на международния бизнес;
  • характеристиките и основните участници в международния бизнес;
  • теориите, които стоят в основата на международния бизнес;
  • оценката на възможностите на глобалния пазар;
  • основните начини на навлизане на международния пазар и най-често използваните международни бизнес операции;
  • глобалната стратегия и организация на международната бизнес дейност на фирмата.

Допълнителна информация

Допълнителна информация