http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/04/daneshka.1.jpg

Междукултурно общуване в международния бизнес

11,90 лв.

Резюме

Предмет на монографията е феноменът междукултурно общуване за целите на международния бизнес, т.е. търси се пресечната точка между култура, общуване и международен бизнес. Приема се, че познаването и управлението на различията и сходствата в националните култури са от съществено значение за постигането на ефективност в интернационална среда за целите на международния бизнес. Същевременно се защитава тезата, че многоизмерността на понятието култура, нейният ситуационен и динамичен характер в контекста на международния бизнес обосновават разумен преход от междукултурни сравнения към развитие на цялостна междукултурна компетентност – от сравнително междукултурно общуване към изграждане на трансакционна култура за целите на международния бизнес. Спецификата на разработката се изразява в избора на приложно поле за изследване на феномена култура, а именно за целите на международния бизнес. Обърнато е внимание на някои характеристики на културното обкръжение, които са важни при участието в реални междукултурни срещи за целите на международния бизнес.

Предназначението на монографията е да послужи като инструмент за обогатяване на междукултурното знание и повишаване на ефективността на участие в делово общуване в междукултурна среда. Пътят за постигане на това минава през: (1) запознаване с понятията и категориите, които са свързани със и обуславят процеса на междукултурно общуване; (2) изграждане на многоаспектно разбиране за категорията междукултурно общуване; (3) развитие на компетентност за ефективно междукултурно общуване.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.