Икономика на развитието

Икономика на развитието

10,00 лв.

Резюме

В  книгата икономиката на развитието се разглежда като важна самостоятелна дисциплина, разширяваща и задълбочаваща знанията, получени от традиционния икономикс и политическата икономия. Представени са основни теоретични постановки и механизми за въздействие. Анализират се състоянието, особеностите и тенденциите на вътрешнонационалните икономически проблеми, както и международните проблеми на икономическото развитие.

Допълнителна информация

Допълнителна информация