Европейско финансиране и управление на проекти

12,90 лв.

Резюме

Европейските структурни и инвестиционни фондове са финансов инструмент за прилагане на политиката за сближаване. Финансирането от Европейския съюз е от значение, тъй като е допълнителен ресурс за подкрепа на националната икономика и има съществен принос за икономическия растеж и за подобряване на качеството на живот. Организацията и управлението на проекти, финансирани от ЕС е, многообразен и комплексен процес, който обединява стратегическо планиране, управление на проекти, законодателство, административни процедури и правила, и само ако пряко си ангажиран в този процес, можеш да разбереш неговата специфика и обхватност. В моя професионален път имах шанса пряко да участвам и непрекъснато да усвоявам знания и опит за управлението на проекти, финансирани от Европейските структурни фондове. Управлението на проекти финансирани от Европейските структурни фондове е мащабно и уникално по своята същност и всички теми не могат да се покрият с един учебник.
Изложението на учебника е концентриран върху следните теми – политиката за сближаване, предизвикателствата за следващия програмен период, като: цифровизация, иновации, кръгова икономика, климатичните промени, мониторинга и контрола който е съществен за ефективното и ефикасно изпълнение на проекти. Учебникът в структуриран в шест основни глави: В първата глава са представени основните характеристики и приоритетите на политиката за сближаване. Във втора глава се посочват теоретични концепции за регионално развитие, за териториално сближаване и за финансиране от Европейските структурни фондове. Трета глава разкрива спецификата на териториални подходи за финансиране: интегрираните териториални инвестиции и многофондовия подход „Водено от общностите местно развитие“. Четвърта глава описва нормативната рамка, без която не могат да се изпълняват проектите. Пета глава набляга на контрола (административен и финансов), който е от значение за постигането на финансова ефикасност на проектите. В шеста глава са разгледани финансовите инструменти, иновационните финансови схеми за финансиране на бизнеса от Европейския Инвестиционен фонд. Седма глава представя систематичния подход „Анализ разходи и ползи“, който се прилага за оценка на ефективността на инвестицията и за вземане на инвестиционни решения.
Учебникът представя само малка част от многообразието и мащабността на управлението на проекти, както и на политиката за сближаване и финансиране от Европейските структурни фондове. Учебникът е предназначен за студенти, както и за всички специалисти от практиката, които се интересуват от темата за управление на проекти или работят по изпълнението им в публичната администрация и бизнеса.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-245-8

Автор

Брой страници

218

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см