http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/Tatiana_Netzeva_transferno_zenoobrazuvane_2011.jpg

Теория и практика на трансферното ценообразуване

10,00 лв.

Резюме

Учебникът е посветен на теорията и практиката на трансферното ценообразуване. В него се дефинира икономическата категория „трансферна цена“, изясняват се предпоставките за възникването й, извеждат се особеностите, мястото и значението на трансферната цена във фирменото управление и в данъчния контрол. Разглеждат се методите на трансферно ценообразуване – от гледна точка на фирменото управление и за данъчни цели. Представя се класификация на методите, изяснява се същността на всеки от тях, посочват се случаите, в които се прилага, извеждат се предимствата, недостатъците и трудностите при прилагането му. Представят се изискванията към документацията за трансферните цени в ЕС и процедурите по предотвратяване и разрешаване на спорове, свързани с трансферните цени в ЕС. Разработени са тестове, въпроси и задачи с подробно представени решения и отговори.

Учебникът е предназначен за студенти от икономическите висши учили-ща, а може да бъде полезен и за мениджъри и експерти, използващи на практика трансферното ценообразуване.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.