http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/cover.Tatiana.Nezeva_Porcheva.jpg

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА БАЗА ЦЕННОСТ (В търсене на печеливши ценови решения)

10,00 лв.

Резюме

Монографията е структурирана в две части, всяка от които включва по две глави. Първата част има теоретичен, а втората – методологичен и практически характер.

Първа глава изяснява същността на понятието ценност. Представят се разбиранията за ценността в икономическата теория като цяло и се проследява еволюцията на възгледите за ценността в маркетинга. В резултат на направения литературен обзор се извеждат ключовата роля на маркетинга в създаването на ценност и централното място, което ценността има в маркетинга. Разграничават се понятията ценност на продукта, ценност за клиента и ценност на клиента и се разглежда въпросът за създаване и предоставяне на ценност за клиента. Ролята на тази глава е да служи като необходима база за разбиране на същността на ценообразуването на база ценност.

Втора глава е посветена на изясняване на ценообразуването на база ценност. Извеждат се предпоставките за преминаване към ценообразуване на база ценност, същността и особеностите му, прави се сравнение между разходно и ценностно ценообразуване. Въвежда се понятието „стратегическа ценова пирамида“, в чиято основа е създаването на ценност.

Трета глава е насочена към изясняване на същността на двата основни подхода за измерване и отчитане на ценността на продукта при образуване на цената – моделиране на ценността за потребителя (CVM) и моделиране на икономическата ценност на продукта (EVM). Във връзка със CVM подхода е представено използването на картата на ценността в ценообразуването и маркетинга, а във връзка с втория – софтуерният продукт LeveragePoint, в основата на разработването на който е икономическата ценност на продукта.

Четвърта глава представя в общ вид надграждащите ценността нива към върха на стратегическата ценова пирамида – ценова структура, цена и ценностна комуникация, ценова политика и равнище на цената. Изясняват се факторите, определящи чувствителността на потребителите към равнището на цените, и методите за изследване на чувствителността на купувачите към равнището на цените.

Допълнителна информация

Допълнителна информация