Ценова политика

19,90 лв.

Резюме

Цената е забележително икономическо явление, сложна икономическа категория, а за научната дисциплина „Ценова политика“ – основно понятие с богато и сложно съдържание.
Акцентът в учебника е поставен върху ценообразуването от позициите на маркетинга, като учебният материал е представен синтезирано, систематизирано, на достъпен език, с примери от практиката и решени практически задачи.
Първата тема е посветена на същността и състава на цената – определения за цена, състав и структура на цената и ценова решетка. Неслучайно именно това е първата тема. Не може да се говори за нещо, чиято същност не се разбира, не се знае кои са елементите, които влизат в състава му, как се определя техният размер и каква е структурата му. В тази първа тема се изясняват основните постановки и техниките, които се използват в учебника.
Втората тема дава отговор на въпроса: „Какво означава да се разработи ценова политика на фирмата?“. Разработването на ценовата политика на фирмата е представено като процес, в който стъпка по стъпка се преминава от решението за цената до формирането на нейното равнище.
Темите от трета до девета са посветени на отделните етапи при разработването на ценовата политика на фирмата – анализ на ценообразуващите фактори, определяне на ценовите цели, избор на ценова стратегия, избор на метод на ценообразуване и адаптиране на цените във времето.
Десета тема разглежда други важни въпроси на ценовата поли-тика, като често срещаните грешки при ценообразуването, правните и етичните въпроси на ценовата политика и ценовите похвати за противодействие при кризи.
Теми единадесета и дванадесета са посветени на ценообразуването на база ценността на продукта за клиента – икономически-те основи на ценностното ценообразуване и подходите за измерване и отчитане на ценността при формирането на цената. Ценностното ценообразуване придобива особена популярност през последните години и най-точно отразява маркетинговия подход при определянето на цената. Новост в настоящия учебник е и темата за ценовите стратегии на фирмите в дигитална среда.
Практиката ми като преподавател по дисциплината „Ценова политика“ показва, че в процеса на обучение студентите срещат трудности с решаването на задачи. А какво е ценообразуването, ако не да се определи „разумна“ за потребителите и оптимална за фирмата цена? Във връзка с това в учебника не само са дадени числови примери, но подробно е разяснена и икономическата логика, която стои зад решението им. Числовите примери са свърза-ни с темите за състава и структурата на цената, техниката на ценовата решетка и методите на ценообразуване.
За да се представи по-нагледно материалът, са използвани много примери от практиката. Това се отнася за темите, посветени на влиянието на различните ценообразуващи фактори при формирането на цената, изясняване на същността на различните видове ценови стратегии, в т.ч. в дигитална среда, и извеждане на особеностите на ценообразуването на база ценност.

Neceva-Porcheva_Cenova politika

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-716-3

Автор

Брой страници

208

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см

Уважаеми клиенти,

ИК – УНСС не приема директно поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.