Прогнозиране и стратегическо планиране

Прогнозиране и стратегическо планиране

18,00 лв.

Резюме

Монографията по прогнозиране и стратегическо планиране е предназначена за всички, които се интересуват от ефективното управление на съвременните икономически системи и организации, от промените, които настъпват в тях, свързани с развиващите се процеси на интеграция, глобализация и конкурентоспособност. Монографичното издание се основава на съвременните постижения на теорията и методологията на икономическия анализ, планиране и прогнозиране, както и на използваните в практиката на ЕС стратегии, програми и координация на националните планове за действия в икономическата и социалната сфера, както и на практическия опит на успешно развиващи се компании. При подготовката на публикацията авторите са се ръководели от идеята тя да бъде максимално полезна за студентите и за всички интересуващи се от прогнозирането и планирането като теория, методология и практика на всички равнища на управление, в т.ч. и в рамките на ЕС и други международни организации, както и от развитието и трансформирането на планирането през последните години главно в стратегическо и програмно, ориентирано към целите за оптимално развитие на всяка от икономическите системи. Изданието непосредствено е предназначено за всички студенти, които имат курса “Прогнозиране и планиране“, както и други курсове в областта на икономическия анализ и прогнозиране, програмиране и планиране в ЕС, планиране в бюджетни организации и други, за бакалаври, магистри и докторанти, изследователи, преподаватели и специалисти от практиката на всички нива на управление.

Допълнителна информация

Допълнителна информация