http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.KATIA-VLADIMIROVA_prognozirane-i-planiraneJPG.jpg

Прогнозиране и планирание

14,00 лв.

Резюме

Настоящото издание по прогнозиране и планиране е предназначено за всички, които се интересуват от ефективното управление на развитието на съвременните икономически системи и организации, на промените, които настъпват в тях, свързани с развиващите се процеси на интеграция и глобализация. Подготвено е на основата на постиженията в науката и практиката по управление, прогнозиране, програмиране и планиране в света и в Европейския съюз и най-новата история на България. Основава се на съвременните постижения в методологията на икономическия анализ, планиране и прогнозиране, както и на използваните в практиката на ЕС стратегии, програми и координация на националните планове за действия в икономическата и социалната сфера, както и в организациите от развитите в икономическо отношение страни и световноизвестни корпорации. При подготовката му авторите са се ръководили от идеята публикацията да бъде максимално полезна за специалисти, студенти и всички интересуващи се от въпросите на прогнозирането и планирането и неговото използване в управлението, както и от трансформирането на планирането през последните години главно в стратегическо и програмно, ориентирано към цели за оптимално развитие на всяка една от икономическите системи.

Изданието може да се използва както от студентите, които имат курса „Прогнозиране и планиране“, както и курсове по: „Икономически анализи и прогнози“, „Програмиране и планиране в ЕС“, „Планиране в бюджетни организации“ и други студенти, специалисти и експерти от практиката, докторанти, изследователи и преподаватели.

Допълнителна информация

Допълнителна информация