http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/1.Katrandjiev_reklamna-Kampania_barcode_2015.jpg

Методологически аспекти при разработване на рекламна кампания

15,00 лв.

Резюме

Монографията “Методологически аспекти при разработване на рекламна кампания” е замислена като отговор на потребността от допълване и прецизиране на методологическата рамка за разработване на рекламна кампания. Тя може да се разглежда като логично продължение на излязлата през 2006 г. и претърпяла две издания “Медияпланиране на рекламната кампания”.

В настоящото издание са намерили място въпроси и аспекти на рекламната кампания, които до този момент са били донякъде “вземани наготово” (най-вече от специалистите в практиката) под формата на препоръки и “рецепти” или са били игнорирани в една или друга степен. Тази книга няма претенции да анализира абсолютно всички аспекти на разработване на рекламната кампания. В нея съзнателно са пропуснати въпросите за медийните решения (те са разгледани в “Медияпланиране на рекламната кампания”), като акцентът пада върху аспектите, свързани с анализирането на механизма на рекламното въздействие, стратегическата платформа, върху която “стъпва” рекламната кампания (сегментиране, избор на целеви пазар и позициониране) и творческата стратегия и тактика.

Допълнителна информация

Допълнителна информация