Международен маркетинг

15,00 лв.

Резюме

Учебникът „Международен Маркетинг” представя съвременния формат на международния маркетинг-теория и практика. В съответствие с обективните процеси на международните пазари, разнообразната международна маркетинг практика и силно еволюиращата теория са представени и основните положения на международния маркетинг.

Авторите – проф. д.ик.н. Бистра Боева и доц.д-р Антоанета Василева сме изложили нашите възгледи в четири тематични направления. Първото включва съвременните теоретични възгледи за международния маркетинг,обкръжението в което функционира фирмата и спрямо което разработва маркетинговите си инициативи. Второто третира някои управленски аспекти на международния маркетинг: информационното осигуряване и планирането. В трето са изяснени основните политики:продуктова, канали на реализация, комуникационна и ценова. Водени от разбирането за спецификата на услугите в международния бизнес сме обособили в последното –четвърто направление проблематиката на международния маркетинг с услуги. Самостоятелно място –в приложение е отделено на примери и казуси от практиката.

В процеса на разработване на учебника като цяло и на отделните глави са взети под внимание устойчивите постановки на международния маркетинг, както и наложилите се нови моменти в условията на глобалната икономическа и финансова криза. Правилото,че кризата потвърждава, отхвърля и ражда нови идеи и разбирания е взето под внимание в границите на разумната целесъобразност. Съдържанието на учебния материал балансира устойчивите начала с формиращия се нов теоретичен задел, налаган от кризата. Приложеният към всяка глава набор от монографии и учебници на утвърдени маркетолози,от една страна, както и актуални статийни публикации,от друга, е още едно доказателство за този баланс. В структурно отношение е съобразена и учебната документация по дисциплината.

Материалите отразяват нашите виждания, формирана от многобройни изследователски проекти и дългогодишна преподавателска практика. Взети са под внимание аналогични лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми в Европа и САЩ. Съвременното университетско обучение изисква тази стандартизация,без да изключва личния авторски почерк. При написването на учебника сме изхождали че учебникът е за студенти от специалност Международни икономически отношения и техните познания. Това обяснява и някои от спецификите от утвърдените курсове по международен маркетинг. Водили сме се и от разбирането че учебникът следа да насърчава и активно поведение на студентите . Този учебникът предлага възможности за самостоятелна работа на студентите: към всяка глава са предложени въпроси и казуси за самоподготовка.

Допълнителна информация

Допълнителна информация