Резюме

Според една „икономическа“ аксиома маркетинг съществува там, където има пазарна икономика с развитите й атрибути: от една страна, множество фирми с конкурентни отношения, които произвеждат сродни продукти; от друга, множество купувачи, които оптимизират избора си. И ако това е вярно, не е вярно обратното: там, където има пазарна икономика, всички правят маркетинг. В този контекст появата на маркетинга е тясно свързана с еволюцията на пазарната икономика: от нейните протоформи чак до възхода й през ХХ и ХХІ в., а някога по-късно (вероятно) и упадък. Самият маркетинг също може да се опише на базата на своето възникване, развитие, зрелост и (отново вероятно) упадък. Или въз основа на периоди на първоначални „догадки“ и опити (експерименти), включително и като особен вид изкуство, чак до оформянето на цялостна маркетингова концепция и по-късно – до оформянето му като „особена“ наука, която позволява на съвременния етап да се прилагат различни собствени методики.
Но дори и на сегашния си „зрял“ етап маркетингът остава спорен, дискусионен, понякога отричан, понякога теологичен. И въпреки това маркетингът остава отворен за нови идеи, за свежи решения, за развитие. Както всяка икономическа и социална наука.

Допълнителна информация

Допълнителна информация