http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.G-Mladenova_Marketingovo-planirane.jpg

Маркетингово планиране

14,00 лв.

Резюме

В книгата балансирано са представени постиженията на различни направления и школи имащи съществен принос в съвременната теория и практика на маркетинга. Въз основа на това задълбочено са разгледани модерни подходи и методи за разработване на маркетинговия план на фирмата, като по този начин се постига съчетаване на научния и приложния аспект на проблема. Посредством условни примери е разкрито практическото използване на различните методи; разсъжденията и изводите са онагледени с помощта на множество графики, таблици и примери от практика.

Наред с това в книгата се акцентира върху необходимостта от изпреварващи решения и проактивен стил на действие – съвременната фирма трябва не само да проследява промените около себе си и да реагира на тях, а да ги предвижда или даже – да ги предизвиква.

Допълнителна информация

Допълнителна информация