Макроикономически анализи и прогнози

Макроикономически анализи и прогнози. Методология и практика

14,00 лв.

Изчерпан

Резюме

Настоящото издание е предназначено за всички, които се интересуват от развитието на националната икономика и от методологията и технологията на изследване, анализи и прогнозиране на нейното ефективно развитие в условията на неопределеност и динамичност на средата и развитието на процесите на глобализация и европейска интеграция.

Учебникът е подготвен на основата на постиженията в световната наука и практика по анализ и прогнозиране на макроикономическото развитие на съвременните икономики. Включени са основните теми и области на развитие на всяка национална икономика като производство, инвестиции, заетост, безработица и миграции на работна сила, доходи, спестявания и жизнено равнище, инфлация, ефективност, производителност и конкурентоспособност; външнотърговски, финансови и бюджетни аспекти на развитието и други. Специално място е отделено на методологията и практиката на международните сравнения, на дискусиите в областта на използваната методология и въвеждането през последните години на нови подходи и методи за изследване.

Допълнителна информация

Допълнителна информация