Цикличност в икономиката форми, източници, механизми

15,00 лв.

Резюме

В монографията се изследват краткосрочните тенденции и форми, източници и механизми на цикличността на производството, като се извеждат изменения в характера, природата и механизмите на процесите на икономическия растеж и икономическия цикъл на съвременния етап.

При прилагане на теоретични и емпирични методологични подходи се обосновава, че цикличността в икономиката се запазва, но не е строго периодична – проявява се не само като поредица от краткосрочни икономически цикли, а включва и нерегулярни колебания и цикли на икономическия растеж, които са в специфична комбинация на световно, регионално или национално равнище. Обособяването на различни регулярни (циклични) и на нерегулярни колебания през периода 1970-2010 г. се отдава на действието на сложна система от ендогенни и екзогенни, вътрешни и външни източници и фактори. Сред тях ключово значение се отдава на интензифицирането на системните трансформации и структурното преустройство на икономиката в условията на информационно-комуникационната и технологичната революция, задълбочаващите се процеси на икономическа интеграция и глобализация, при които външни (регионални) фактори се преобразуват все повече във вътрешни – характерни за всички държави от определена интеграционна общност; развитието и изпъкването на преден план на нови икономически сфери и отрасли, изменението на центровете на динамиката на световната икономическа система, промените в механизмите на формиране и провеждане на икономическите политики на национално равнище при нарастващата степен на координирането им на регионално и глобално равнище.

Съдържанието е структурирано в две части и седем глави. В първата част са интерпретирани и допълнени със специфични авторови схващания основните теоретични принципи и подходи при изследване на краткосрочната цикличност в традиционното и съвременното й проявление, възможностите за регулирането й в условията на задълбочаване на интеграцията и глобализацията. Втората част е съсредоточена върху детерминантите, тенденциите и възможностите за повишаване на цикличната резистентност на европейската и на българската икономика.

Допълнителна информация

Допълнителна информация