Финансово развитие и икономически растеж (Пътят на България: 1991 – 2006)

Финансово развитие и икономически растеж (Пътят на България: 1991 – 2006)

18,00 лв.

Резюме

Обект на изследването е динамиката на финансовия и на реалния сектор на България през периода 1991 – 2006 г. В изследването е разгледана зависимостта между финансовото развитие и икономическия растеж, оценена както въз основа на традиционно използвани изследователски методи, така и посредством специално обоснована за целта иконометрична методология. Разработката е структурирана в два раздела. Първият от тях е с подчертан теоретико-методологочен характер и е основа за осъществяване на конкретното изследване. Във втория раздел е извършен емпиричен анализ на взаимодействието между финансовото развитие и икономическия растеж в България в условията на преход.

Допълнителна информация

Допълнителна информация