http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/koriza_socialna-diskontna-norma_Atanas-Atanasov.jpg

Социална дисконтна норма

12,00 лв.

Резюме

Настоящото изложение е с адрес към българската регулаторна политика и практика – в съответствие с общосъюзните европейски принципи и регулации в тази насока, – като освен обсъждането на изходните теоретични аспекти и принципните възможности за приложение на дискутираните подходи и процедури за определяне на социалната дисконтна норма за целите на публичната икономическа политика и регулаторния анализ в него са разгледани и конкретни теоретико-приложни аспекти на оценяването на социална дисконтна норма с използването на възможностите на един от основните подходи на анализ на социалното дисконтиране – този на социалното времево предпочитание. Изведени са начални теоретико-приложни ориентири за практическото оценяване на социалната дисконтна норма и е изложено примерно практическо оценяване с достъпни данни, по примера на страни като Русия и Турция, и са приведени начални референтни изследователски оценки на социална дисконтна норма за България.

Допълнителна информация

Допълнителна информация