Резюме

Учебно-методическото помагало по микроикономика е завършващата част от комплекта учебна литература, предназначена за студентите от УНСС по проблемите на икономическата теория. То има за задача да развие определена система от качества, които позволяват на студентите по-задълбочено да изучават микроикономическите проблеми, отразяващи поведението на домакинствата и бизнеса. По-доброто усвояване на учебния материал чрез решаването на обучаващи тестове, задачи, контролни въпроси и др. е едно от важните условия за формиране на необходимата икономическа култура и за по-добрата професионална подготовка на студентите от всички специалности в УНСС.

Същевременно методическите материали в тази област позволяват създаване на предпоставки за по-добри резултати в цялостния учебен процес както в конкретната учебна дейност, така и в извънаудиторната работа. За това допринасят мултимедийната система за демонстрация от студентите на познанията им по изучавания от тях учебен материал и въведената система за електронен изпит, която повишава обективността и прецизността при осъществяване на изпитния процес.

Авторският колектив е убеден, че учебно-методическото помагало по микроикономика, както и останалите материали, публикувани от колектива на катедра „Икономикс“, ще допринесат съществено за общото издигане на качеството на обучението на студентите от УНСС.

Допълнителна информация

Допълнителна информация