http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/koriza.jpg

Маркетингова политика на организацията

10,90 лв.

Резюме

В настоящото съчинение авторът се опитва да представи споделяната и отстояваната от него гледна точка за същността на маркетинговата политика на организацията. Положени са усилия не само да се обоснове защо успешната маркетингова практика изисква разработването на адекватна политика, но и кои са основните акценти в нея. Акцентите са и в областта на теорията и методологията на маркетинговата политика, и в областта на основните техники, чрез които се разработва политиката на организацията в областта на маркетинга.
Опитът да се представи и изследва процесът на разработване на маркетинговата политика, се основава на гледната точка, че маркетинговата политика е „продукт“ на процеса на управление на маркетинговата дейност на организацията. При това става дума за продукт, става дума за резултат, който е сложно системно образувание, адекватно на обекта си, т.е. на маркетинга, който също е система от висок ранг. В този смисъл прилагането на системния подход към маркетинговата политика, т.е. към инструмента, съответства на подхода, прилаган към обекта на управление – маркетинговата дейност на организацията. Напомняме този факт, защото успешното управление на даден обект или процес изисква адекватни инструменти, отговарящи на степента на сложност на обекта.
.

Допълнителна информация

Допълнителна информация