Резюме

Към учебника „Макроикономика“ на УИ „Стопанство“, разработен от преподавателски екип на катедра „Икономикс“, се прибавя и настоящото учебно-методическо помагало. Така студентите от УНСС вече разполагат с пълен комплект от учебни материали по дисциплините Основи на икономическата теория и Макроикономика, включени във фундаменталния блок на университетския учебен план. С това на практика се реализира значителна част от проекта „Методически насоки за повишаване на качеството на обучението по икономическа теория в УНСС.“

С разработването на учебната литература по посочените дисциплини се преследват няколко цели:

  • по-добра осигуреност на студентите с литературни източници, които позволяват да се издигне качеството на тяхната обща и професионална икономическа култура;
  • подобряване на извънаудиторната работа на студентите;
  • създаване на предпоставки за по-качествена подготовка на студентите във връзка с въвеждането на електронен изпит за проверка на знанията по икономическа теория.

За целта в учебно-методическото помагало са представени систематизирани методически указания за изучаване на отделните учебни единици, обучаващи и контролиращи тестове, задачи и казуси, въпроси за дискусия. По този начин, от една страна, се формират предпоставки за обогатяване и активизиране на работата на студентите по време на семинарите, а от друга, се изграждат възможности за по-добра творческа и практическа дейност в цялостния процес на обучението.

Допълнителна информация

Допълнителна информация