Конкурентоспособност и благосъстояние

7,00 лв.

Резюме

Причината за написването на настоящото издание са някои интересни явления в края на ХХ и началото на ХХІ век,  своеобразните им характеристики и взаимното им влияние: Желанията на хората за все по-голямо благосъстояние и благоденствие и изострящата се конкуренция както между отделните предприемачи, така и между стопанствата в глобален мащаб. В изследването се проучват  причинно-следствената връзка между конкурентност и благосъстояние. От методическа гледна точка е направен опит да бъдат синтезирани съществуващите теории за благосъстояние, както и да се разкрият съвременните представи за конкурентоспособност на национално равнище. Извършен е анализ на разбиранията в тези две насоки. Направен е опит за изграждане на модел наречен „Пирамида на благосъстоянието” . На тази база е извършен и сравнителен анализ между отделните национални стопанства към синтезиране на съвременен тип държава на високо благосъстояние, подвластен на конкурентоспособността.
Изследването е логично продължение на дългогодишните интереси и работа на авторката по въпросите на конкурентоспособността и благосъстоянието и връзката между тях. Предложеният труд би могъл да представлява интерес за всички, които са заитригувани от тази проблематика – както от научните среди и студентите, анализаторите и експертите от бизнеса, така и от по-широк кръг от читатели.

Допълнителна информация

Допълнителна информация