Динамика на икономическата система

Динамика на икономическата система

20,00 лв.

Резюме

Проблемите на икономическата динамика (economic dynamics) са едни от фундаменталните въпроси на икономиката. Задачата на настоящата монография е в контекста на общата икономическа теория (general economic theory) да се направи въведение в системните проблеми на икономическата динамика. Но поставената задача влиза и в рамките на теорията на икономическитесистеми (economic systems theory), тъй като тe са проблеми на динамиката на икономическата система (economic system dynamics), която може да се нарече още системна икономическа динамика (systemic economic dynamics). В литературата системната икономическа динамика се разглежда сравнително ограничено. Възприема се като метод за изследване на динамиката на сложни икономически системи, основните подсистеми и елементи на които функционират при относително силно затворени граници и изпитват действието на голям комплекс от обратни връзки. Чрез системната динамика се разкриват зависимостите между темповете и равнищата на икономическото развитие, между структурата на икономическата система и интензивността на взаимодействията между нейните подсистеми и елементи. При нея се използват зависимостите, характерни за изучаваните от кибернетиката сервомеханизми и описвани със системи от диференциални уравнения. Методът на системната динамика е разработен от Джей Форестер (Jay Forrester) през 1961 г. и е приложен в анализа на развиващите се предприятия. Той създава възможност да се обхванат в един математически модел голям брой взаимообуславящи се икономически зависимости. В настоящата книга системната икономическа динамика се интерпретира много по-широко.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.