Бюджетни разходи в страните от Европейския съюз (динамика, структури и макроикономическа обвързаност)

24,90 лв.

Резюме

Монографията е структурирана в три глави. В първата глава се прави анализ на най-важните теоретико-емпирични виждания и заключения за макроикономическата обвързаност на бюджетните разходи през призмата на тяхната роля за смекчаване на проявлението на икономическата нестабилност и за стимулиране на икономическия растеж, като тези схващания се интерпретират възоснова на съществуващите особености между старите и новите страни – членки на Европейския съюз. Наред с това в тази глава се представя и методологичната рамка на извършване на емпиричното изследване, като се разкрива комплексният характер на използвания подход, прави се операционализация на основните категории и се извеждат най-важните методологични предпоставки на анализа. Във втора глава се представят основните характеристики на динамиката на крайните потребителски разходи и инвестициите на правителството, идентифицират се различни структурни разрези на правителственото потребление и се очертават най-важните специфики в отделните им компоненти в контекста на взаимодействието им с макроикономическата динамика и своеобразията между старите и новите страни – членки на ЕС, в рамките на обособени времеви интервали. В трета глава фокусът е поставен върху общите разходи на държавното управление в страните от ЕС, като се изследва както собствената им динамика във времето, така и тяхната връзка с промените в БВП. В рамките на тази глава е направен анализ и на разходите в съответствие с тяхната икономическа и функционална класификация, като се представят основните им структурни характеристики, очертават се своеобразията на тяхната динамика във времето и спецификите на техните макроикономически проекции и се извеждат приликите и различията на тяхното проявление в старите и новите страни – членки на ЕС.

Velichkov_Sadarjanie
Velichkov_Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-693-7

Автор

Брой страници

242

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см