http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/Sazdov_Iko-i-soz-politika-v-programnite-dokumenti_1879_1018.jpg

Икономическото и социалното развитие на България в програмната политика на българската буржоазия (1879-1918 г.)

Категория Автор

12,00 лв.

Резюме

Задачата на настоящото изследване е да се проследи, анализира и даде оценка на икономическата и социалната теория и практика на българската буржоазия; да се покаже програмната социално-икономическа мисъл на буржоазните политици, чиято цел е била просперитета на държавата. Разкрива се и залегналото в програмните документи социално-икономическо отношение на съответната буржоазна партия към различните прослойки на българското общество. Отделено е място и на законодателните идеи в програмите и програмните документи, визиращи социално-икономическото развитие на страната.

Допълнителна информация

Допълнителна информация