Информационна сигурност в организацията

9,00 лв.

Резюме

Проблемите на сигурността в цялата им многоаспектност и сложност придобиват изключителна актуалност през последните години. Освен на национално и наднационално равнище, все по-голямо значение се отделя на сигурността на организационно равнище.

Настоящият учебник e предназначен за студентите от специалностите към факултет „Икономика на инфраструктурата”, изучаващи дисциплината „Корпоративна сигурност”. Той съдържа теми от лекционния курс и упражнения към тях, свързани с информационната и комуникационна сигурност, както защитата на класифицираната информация.

Целта на настоящия учебник е да подпомогне самоподготовката на студентите по дисциплината „Корпоративна сигурност” в частта й „Информационна сигурност”, да улесни придобиването на знания в проблемната област и разшири тяхната обща култура. Той би могъл да бъде интересно четиво и за всеки друг кръг от читатели, интересуващи се от засегнатата тематика. Учебникът е разработен от доц. д-р Георги Павлов, а учебното пособие от гл.ас. д-р Константин Пудин.

Допълнителна информация

Допълнителна информация