http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/Elektronno-Pravitelstvo_Katia-Kirilova.jpg

Електронно правителство

7,90 лв.

Резюме

Едно от основните предизвикателства пред Република България в контекста на членството ѝ в Европейския съюз е постигането на устойчив икономически растеж. В годишния обзор, осъществен от Европейската комисия за 2014 г., се определят няколко приоритета, по които държавите членки да се ръководят за постигането на обновен растеж. Тясно свързан с публичната сфера е приоритет № 5 − модернизиране на публичната администрация. Според него това модернизиране трябва да се случи чрез продължаващо разширяване на услугите в областта на електронното управление и по-мащабна употреба на информационните и комуникационни технологии от страна на публичната администрация. Необходимо е също опростяване на бизнес средата и намаляване на бюрокрацията чрез въвеждането на интелигентно регулиране. Всичко това прави наложително въвеждането на система от взаимосвързани дейности по разширяване приложението на принципите на електронното правителство като част от елект-ронното управление, към което е ориентирано и съдържанието на настоящия учебник.

Допълнителна информация

Допълнителна информация