http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.Lizenz_tyrgovia_Borisov.jpg

Лицензионна търговия с обекти на интелектуална собственост

Резюме

В книгата се разглеждат проблемите на лицензионната търговия, която по своята същност е търговия с обекти на интелектуална собственост. В системен вид са изложени присъщите параметри на основните обекти на интелектуална собственост, с които се осъществяват лицензионните сделки – изобретението, полезният модел, промишленият дизайн и търговските марки. Особено внимание е обърнато на изследването на обекта ноу-хау като специфичен обект интелектуална собственост и на лицензионните сделки. Дадени са основните видове лицензии и ограничителните условия при тях. В самостоятелен раздел е разгледан механизмът на ценообразуването при интелектуалните продукти и е изложен разработеният от автора метод за определяне на цената на лицензията като квота на свръхпечалбата. Изведени са главните икономически показатели и критерии при разработването на икономическа обосновка за закупуването на лицензия и са разгледани различни варианти на обосновката в зависимост от величината на отделните показатели и отражението на нейното изменение върху избраните критерии. Разгледани са и принципните варианти на икономическа обосновка при продажбата на лицензии, както и ролята на патентната информация при лицензионните сделки.

Книгата е предназначена за изследователи и специалисти в областта на лицензионните сделки с обекти на интелектуална собственост, за бизнес средите в тази област, както и за студентите от специалност „Интелектуална собственост“ и всички други специалности от УНСС, изучаващи дисциплините „Интелектуална собственост“, „Търговия с интелектуални продукти“, „Маркетинг на интелектуални продукти“, „Индустриална собственост“ и др.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.