Интелектуална собственост в телевизионната индустрия

26,90 лв.

Резюме

Целта на учебника е да предостави на студентите, обучаващи се в специалности, свързани с интелектуалната собственост и/или творческите индустрии, както и на заинтересова-ните лица, необходимия набор от знания и умения, чрез които да разбират процесите в телевизионната индустрия в България по отношение на интелектуалната собственост и да умеят да ги управляват, зачитайки и защитавайки интересите на всеки един правоносител на интелектуална собственост. За целта учебникът е структуриран в пет глави. Първата от тях представя телевизионната индустрия и нейните специфики и характеристики като вид творческа индустрия. В нея се разглежда защо интелектуалната собственост е от такова голямо значение, в какво се изразява ролята ѝ в индустрията, както и кои са различните участници. Акцентът във втората глава е телевизионният продукт и неговите разновидности, както и какви са етапите на неговото създаване. В трета глава са представени телевизионните продукти като обекти на интелектуална собственост, както и участниците в индустрията, които притежават авторски и/или сродни на авторските права. Четвъртата глава е посветена на многообразието от проявления на междуиндустриалните връзки на телевизионната с музикалната, филмовата, издателската и рекламната индустрии, както и с т.нар. поддържащи я индустрии. Специален акцент в главата са актуалните процеси на бизнес концентрации на организации от телевизионната и другите творчески индустрии. Представена е ролята на големите телевизионни оператори като основни участници в тези процеси, както и резултатът от тях по отношение на телевизионния пазар. Последната, пета, глава е посветена на бизнес отношенията, които се поддържат от телевизионната индустрия по повод управлението на интелектуалната собственост в нея, както и на различните видове линейни и нелинейни способи за разпространение на телевизионните продукти. За всяка от петте глави в края на учебника могат да бъдат намерени въпроси за самоподготовка, след които има финален тест и казус, чрез които читателят може да провери доколко е успял да усвои знанията и уменията, заложени за придобиване в учебника.
Учебникът е предназначен за студенти, изучаващи дисциплините „Телевизионен бизнес“, „Телевизионна индустрия и бизнес“, „Творчески индустрии“, „Бизнес в творческите индустрии“, „Радио-телевизионен бизнес“ и други, свързани с тази проблематика, в рамките на които студентите трябва да усвоят специфични знания за същността на телевизионната индустрия и телевизионните продукти; за бизнес отношенията, които се под-държат между участниците от различните творчески индустрии по повод създаването и разпространението на телевизионния продукт; както и за самите бизнес модели за създаване и разпространение на телевизионни продукти.
Учебникът е подходящ и за различни групи заинтересовани лица от областите на творческите индустрии и интелектуалната собственост.

Papagalska Intelektualna sobstvenost..._

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-676-0

Автор

Брой страници

198

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см

Уважаеми клиенти,

ИК – УНСС не приема директно поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.