Биотехнологии, интелектуална собственост, биоикономика

Биотехнологии, интелектуална собственост, биоикономика

15,00 лв.

Резюме

Книгата „Биотехнологии, интелектуална собственост, биоикономика“ е пред­­наз­начена за студенти от специалност „Интелектуална собственост“ в бака­ла­върска и магистърска степен на обучение, за специалисти и експерти в тази актуална, комплексна и динамично развиваща се научноприложна област на съ­временността, базирана върху биологията и свързана с химическите и ин­женерните науки. Авторът представя значими резултати на човешката цивилизация като ферментационните процeси при получаване на хляб, млечни продукти и спиртни напитки; производството на ваксини, аминокиселини и ензимни препарати като интелектуална собственост. В дълбочина са разгледани формите за тяхната закри­ла: биотех­нологични изобретения, селекционерски постижения и ноу-хау. Отде­лено е внимание и на авангардните биотехнологии, свързани с човешкия геномен проект, биоелектроника, биоро­ботика, биотекстил, биогорива. Значимите научноиз­следователски постижения в областта на биотехнологиите водят до иден­ти­фи­цирането на много отрасли на съвременното сто­панство като „биоико­номика“, най-вече в направленията: фармацевтика и здраве­опазване, хра­ни­телно-вкусова ин­дустрия, индустриална химия и енергетика. Био­ико­номи­ката на България е представена като правна и институционална рамка, научно­из­сле­дователска дейност на множество изследователски организации като Нацио­налната генетична лабо­ратория, Нацио­налния център за аграрни науки, Института по розата и етерично­маслените култури; управ­ленски стратегии на фирми като Ел Би Булгарикум, Протей – М, Дафлорн, Ерато ресурс и много други.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.