Новото кейнсианство - микроикономически основи и връзка с макроикономическата политика

Новото кейнсианство – микроикономически основи и връзка с макроикономическата политика

10,00 лв.

Резюме

Книгата „Новото кейнсианство – микроикономически основи и връзка с макроикономическата политика“ на доц. д-р Алла Кирова представя резултатите от монографично изследване, извършено през периода 2007-2009 г. в рамките на научноизследователската програма на Института за икономически изследвания при БАН. Тя е посветена на изключително актуалния въпрос, свързан с развитието съвременната икономическа теория и по-специално на анализа на теоретикопрактическите постановки на новото кейнсианство като направление, заело твърди позиции в мейнстрийм икономикса в края на ХХ – началото на ХХІ в. наравно с доминиращото дотогава нео- и новокласическо направление. Интересът към новокейнсианската доктрина се предопределя както от недостатъчната степен на нейната осветеност в нашата литература, където тя не е представена в качеството на самостоятелен обект на изследване, така и от предизвиканото към нея внимание в световен мащаб в условията на сегашната глобална финансова и икономическа криза. Направен е опит за комплексно изследване на методологичните, теоретичните и практикоприложните позиции на новото кейнсианство, включително оценка на нашата действителност с помощта на неговия концептуален подход.

Книгата е предназначена за академичните среди, университетските преподаватели, докторантите и студентите в областта на развитието на съвременната икономическа теория, микро- и макроикономикса, както и за заинтересованите държавни органи, участващи в разработването на макроикономическата политика на страната.

Допълнителна информация

Допълнителна информация