http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.Bekiarova_Ikonomicheskata.jpg

Икономическата мисъл в Русия

7,00 лв.

Резюме

Руската икономическа мисъл от ХVІІ до началото на ХХ век се характеризира с дълъг, труден и противоречив път на развитие. Това се обуславя от особеностите в икономическото развитие на Русия – страна, изостанала в своето социално-икономическо развитието развитите западноевропейски страни като Англия и Франция, и запазила до началото на ХІХ век феодалните порядки в обществено-икономическия и политическия живот на страната. За нея дълго време феодалното право е основна и определяща форма на стопански живот.

Допълнителна информация

Допълнителна информация