Атлас по методика на икономическите изследвания

Атлас по методика на икономическите изследвания

15,00 лв.

Резюме

На читателите се предлага комплекс от решения (с приоритет на методическите) по основни въпроси на научноизследователския процес: въвеждащи бележки (предварителни предпоставки и конституиращи елементи на научноизследователския процес), инструментални аспекти (формулиране на изследователска тема, разработване на хипотетичен апарат и индикаторна рамка на изследването, операционализиране на икономическа дефиниция и скрининг на изследователския продукт) и два обобщаващи момента (комплексно оценяване на качеството на икономическото изследване и дефицити в съвременното докторантско изследователско поле). Целта на тематичния цикъл от предлагани решения е да се предостави на читателя полезно четиво в качеството му не само на „проглеждане“ в изследователското поприще, но преди всичко на инструмент, подпомагащ изследването и изложението на определен социален и икономически проблем.

Допълнителна информация

Допълнителна информация