Снабдяване - I част

Снабдяване - I част

12,00 лв.

Резюме

Снабдяването е област от дейности, които се осъществяват във всяка организация, ползваща продуктите и/или услугите на други организации. Тази област от гледна точка на логистичната концепция се управлява координирано с производството и дистрибуцията, като се прилага системният подход.

Обект на снабдяването, обозначавано условно още като „входяща логистика“, е потокът от продукти и услуги в първата му фаза, т.е. входящият поток. За неговото придвижване от доставчиците до организацията се осъществяват различни дейности – както общи за логистиката, така и специфични за снабдяването. Към общите дейности, които се извършват във всяка една фаза на материалния поток, се отнасят транспортирането, складирането, управлението на запасите и други. Тези дейности и тяхното управление се представят в отделни дисциплини, поради което не са включени в учебната програма на дисциплината Снабдяване и в настоящия учебник.

Обект на учебника са специфичните дейности, отнасящи се до осигуряването на продукти и услуги от външни източници. Той се състои от две части. В първата е изяснена същността на снабдяването и е представен процесът на определяне (качествено и количествено) на потребностите на организацията от продукти и планиране на тяхното удовлетворяване. При това са разгледани както стратегически аспекти на планирането на снабдяването, така и оперативни. Втората част ще обхване специфичните решения в снабдяването, отнасящи се до: избора на доставчици и развитието на взаимоотношенията с тях, информационните системи и измерването на резултатите от дейностите в снабдяването.

Целта на учебника „Снабдяване“ е да даде на студентите, обучаващи се в бакалавърската степен по специалността Стопанска логистика към Университета за национално и световно стопанство – София, основни познания за процеса на снабдяване в една организация. В зависимост от мащаба на организацията и ролята на снабдяването в нейната дейност сложността на проблемите в тази област на управление е различна. За тяхното решаване са представени принципни подходи и методи. По-разширени познания студентите могат да получат от препоръчаните към всяка глава литературни източници.

Учебникът може да бъде полезен и за студенти, обучаващи се по други икономически специалности – бакалавърска и магистърска степен, както и за различни форми на следдипломна квалификация. Не на последно място той може да предизвика интерес и сред специалисти от практиката.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.