Производствени практики в агробизнеса

Производствени практики в агробизнеса

20,00 лв.

Резюме

Съставянето и написването на учебника „Произвоствени практики в агробизнеса“ са съобразени с учената програма на дисциплината Технологии в земеделието. В систематичен вид са включени основните знания за най-важните производствени практики в агробизнеса. Разгледани са почвените ресурси, полските и зеленчуковите култури, трайните насаждения, селскостопанските животни и птици, които определят отделните елементи на производствените практики. Акцентира се върху тяхното преструктуриране, актуализиране и екологизиране. Представени са основните параметри на по-важните елементи на производствените практики с оглед на разработването на бизнес програми в земеделието.

В раздела „Растеневъдство“ са дадени елементите на технологиите при отглеждането на зърнените, техническите и фуражните култури (предшественици, обработка на почвата, торене, посевен материал и сеитба, грижи през вегетацията и прибиране на продукцията). Представени са производствените практики при полското производство на зеленчуци и особеностите на технологиите при отглеждането им в култивационни съоръжения. Застъпени са технологиите за производството на посадъчен материал и създаване на овощни и лозови насаждения.

В раздела „Производствени практики в животновъдството“ се разглеждат биологичните и породните особености на отделните видове и категории селскостопански животни, птици и пчели, които определят тяхното стопанство използване и продуктивност.

Отделено е особено внимание на практиките на отглеждане и хранене, които са основен фактор за получаване на екологична продукция от животновъдството.

Учебникът е предназначен за студентите от специалност Аграрен бизнес във висшите училища, но може да се ползва както от специалисти, работещи в областта на агробизнеса, така и от фермери.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.