http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/M.Vodenicharova.jpg

Приложение на инструментите на качеството в логистиката на търговските и производствените предприятия

9,90 лв.

Резюме

Логистиката е процес, чрез който се осъществява планиране, организация, изпълнение и контрол на потоците от материали и информация от точката на възникване през производството и чрез дистрибуционните канали до потребителя. От началото на 90-те години на XX в. логистиката преживява феноменален растеж, тъй като изпълнява ролята на граница между търсенето и предлагането, добавя стойност за клиентите и задоволява техните изисквания. Логистиката започва да получава все по-широко признание у нас, свидетелство за което са нарастващият брой логистични фирми и увеличаването на отделите по логистика в организационните структури на компаниите. Според Ментцер и колектив приносът на логистиката за създаване на конкурентно предимство е значителен и в две насоки – ефективност и ефикасност.

Управлението на качеството е несъмнено важна и актуална област на цялостната практика и теория в търговските и производствените предприятия. Съществуват множество фактори, които са важни при управлението на качеството в логистиката.

Допълнителна информация

Допълнителна информация