Оценяване и ценообразуване на недвижими имоти

Оценяване и ценообразуване на недвижими имоти

12,00 лв.

Изчерпан

Резюме

Учебникът е предназначен за студентите от специалност „Икономика на недвижимата собственост“ в Университета за национално и световно стопанство, които изучават дисциплината „Оценяване и ценообразуване на недвижими имоти“, както и за всички интересуващи се от тази проблематика. Чрез него могат да се усвоят достатъчно широк кръг от знания по теоретико-методологичните основи на оценяването и ценообразуването на недвижими имоти и което е особено важно – да осмислят възможностите на различните методи и тех­ники, използвани в оценителската практика. Но това ни най-малко не означава, че всеки прочел и научил нещо от учебника (дори и написалият го) е вече сътворен оценител на недвижими имоти. Предполагам, че учебникът ще охлади този ентусиазъм.

Професионалните оценители се наричат вещи лица по две причини: първо, защото определят стойността на обекти на вещното право, каквито са недвижимите имоти, и второ, което е по-важно – защото трябва да бъдат вещи, т.е. знаещи, можещи и непрекъснато учещи и подобряващи квалификацията си, в т.ч. черпейки от опита на вече утвърдените и реномирани оценители.

Оценяването и ценообразуването на недвижими имоти е творчески процес, който е възможен и плодотворен при наличието на здрав фундамент – задълбочено познаване на философията, логиката, принципите, подходите и богатия арсенал от методи, прилагани в оценителската дейност.

Допълнителна информация

Допълнителна информация