Международна логистика

Международна логистика

15,00 лв.

Резюме

Логистиката получава все по-голямо внимание като изследователска и практико-приложна област от страна на академичната и стопанската общност у нас и в чужбина. В практиката нараства степента на приложение на методите и средствата за интегрирано управление на материалните и информационните потоци. Интерна­ционализацията на стопанската дейност обхваща все по-голям брой предприятия и извежда на преден план редица специфични въпроси, които усложняват ло­гистич­ните системи. Поради тази причина интересът към международната ло­гистика непрекъснато нараства. Разрешаването на комплексните въпроси, произтичащи от международната среда, разкрива възможности за повишаване на конкурентоспособността на организациите не само на международните, но и на вътрешните пазари.

Настоящият учебник е предназначен за студентите от специалност Стопанска логистика. Неговата цел може да се определи двуяко. От една страна, той трябва да въведе студентите в международната бизнес среда, да разкрие нейните специфични закономерности и разрастващата се тенденция за глобално стратегическо мислене. От друга страна, учебникът допълва знанията, придобити при изучаването на други предхождащи специални дисциплини (Логистични системи, Дистри­буционна политика, Снабдяване, Управление на операциите, Организация и управ­ление на транспорта и др.), и цели придобиването на знания за разширеното приложение на логистичната концепция извън националните граници и разкриването на потенциалните възможности на логистиката в управлението на международните икономически дейности. Същевременно той би могъл да се ползва и от студенти от други специалности, които имат интереси в областта на между­народната логистика, както и от представители на стопанската практика.

В първите пет глави на учебника е разкрит контекстът, в който се осъществяват международните логистични дейности и в който специалистите по логистика вземат решения. Разгледани са особеностите на международната логистика и нейното значение на макро- и микроравнище. Разкрити са факторите, които влияят върху решенията, отнасящи се до международното движение на материалните и информа­ционните потоци. Обсъждат се мотивите на организациите за навлизане на международните пазари и методите за тяхното обслужване. Неразделна част от разглеждания контекст е международната логистична инфраструктура, която влияе не само върху логистичните разходи, но и върху осигуряваните нива на обслужване на клиентите. Обърнато е внимание на процеса на сключване на международния договор за покупко-продажба и неговите условия, доколкото той очертва основните логистични параметри на външнотърговската сделка.

Останалите седем глави са посветени на организацията и управлението на международните логистични дейности. Разгледани са дейностите, съставляващи цикъла на изпълнение на международната поръчка, възможностите за разпределение на рисковете, разходите и задълженията на износителя и вносителя по доставката на стоките съгласно условията на доставка INCOTERMS 2010, основните методи и средства за плащане, чието приложение е обвързано с движението на международните материални потоци и потоците от документация, характеристиките на различните видове международен транспорт, включително мултимодален, особеностите на застраховането на товарите при международните доставки, изборът на подходяща опаковка и маркировка на товарите, както и условията за отговаряне на изискванията във връзка с митническия контрол. Където е уместно, са представени основните документи, отнасящи се до проблематиката в съответните глави.

Включени са и редица примери, конкретни казуси или допълнителни разяснения, които наблягат на определени проблеми и целят илюстриране на разглежданите постановки или разширяване на знанията за по-любознателните читатели. Указани са редица специализирани термини на английски език, утвърдени в комуникационната практика между контрагенти от различни държави, включително и в българската бизнес практика (колкото и да е порочно от езикова гледна точка използването на чуждици).

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.